NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

Cilj naložbe:  

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B«  sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Drugi cilji, ki jih bo projekt dosegel so še: 3.026 prebivalcem bo dodatno deležno javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Vrednost sofinanciranja znaša: 25.740.823,07 EUR

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Opis projekta:

Projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B je skupni projekt dvanajstih občin sistema B in predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja.

Projekt je bil zasnovan z namenom, da se skupno več kot 52 tisoč prebivalcem dvanajstih občin sistema B med katere spadajo: Občina Rogašovci, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Šalovci in Občina Tišina zagotovi boljša, varnejša in kakovostna oskrba s pitno vodo, hkrati pa se v okviru projekta načrtuje tudi priključevanje dodatnih 3.026 prebivalcev na sistem javnega vodovoda s čimer bodo omenjeni prebivalci deležni javne oskrbe in dobili dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode.

Predmetni projekt predstavlja hidravlično izboljšavo, nadgradnjo in dograditev vodovodnega sistema B, pri tem je predvidena izgradnja manjkajočih ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov v skupni dolžini 200.550 m. V sklopu projekta je načrtovana tudi novogradnja 14. objektov, nadgradnja 33 obstoječih črpališč in 14 vodohranov.

Investicijo, katere vrednost znaša dobrih 36 milijonov EUR bo v višini 91% kar predstavlja upravičene stroške projekta, sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Ostala sredstva, ki predstavljajo razliko od skupne višine vrednosti projekta pa bodo zagotovile občine sistema B same, skupaj s sredstvi, ki jih bo namenil za izvedbo projekta Sklad za vode.

Po izvedeni operaciji bo na območju dvanajstih občin sistema B upravljanje novega vodovodnega omrežja prevzel trenutni upravljalec gospodarske javne infrastrukture Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Skupno pa bo po izgradnji novega vodovodnega omrežja na sistemu B 92,65 % priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo.

Več informacij o projektu: https://www.nadgradnja-vodovod-b.si/o-projektu/

 

Gradnja črpališča v Markovcih

V okviru 2. faze nadgradnje vodovodnega sistema B je v Občini Šalovci bil izgrajen primarni vodovodni odsek Šalovci-Markovci, zdaj pa se gradi še črpališče v Markovcih. Dela izvaja podjetje Teleg-M. Načrtovanje sekundarnega vodovoda v Občini Šalovci je nadaljevanje osnovnega koncepta projekta Osskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, katerega namen je zagotoviti kakovostno in stalno oskrbo s kakovostno pitno vodo v vseh občinah Pomurja.

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

05
Mar
2024

Brezplačna delavnica za društva: Organizacija javnih prireditev in izvajanje pridobitne dejavnosti

Objavljeno: 27 Feb 2024

Na delavnici boste izvedeli: vse o obveznostih v zvezi s predvajanjem glasbe …

08
Mar
2024

Bogastvo staranja na podeželju

Objavljeno: 26 Feb 2024

Center za medgeneracijsko sodelovanje Štorklja na Socialni kmetiji Korenika Šalovci, Osnovna šola …

26
Mar
2024

Informativno usposabljanje o intervencijah skupne kmetijske politike za leto 2024

Objavljeno: 26 Feb 2024

Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, pisarna svetovalne službe – enota Gornji Petrovci organizira …