NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

Cilj naložbe:  

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B«  sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Drugi cilji, ki jih bo projekt dosegel so še: 3.026 prebivalcem bo dodatno deležno javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Vrednost sofinanciranja znaša: 25.740.823,07 EUR

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Opis projekta:

Projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B je skupni projekt dvanajstih občin sistema B in predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja.

Projekt je bil zasnovan z namenom, da se skupno več kot 52 tisoč prebivalcem dvanajstih občin sistema B med katere spadajo: Občina Rogašovci, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Šalovci in Občina Tišina zagotovi boljša, varnejša in kakovostna oskrba s pitno vodo, hkrati pa se v okviru projekta načrtuje tudi priključevanje dodatnih 3.026 prebivalcev na sistem javnega vodovoda s čimer bodo omenjeni prebivalci deležni javne oskrbe in dobili dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode.

Predmetni projekt predstavlja hidravlično izboljšavo, nadgradnjo in dograditev vodovodnega sistema B, pri tem je predvidena izgradnja manjkajočih ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov v skupni dolžini 200.550 m. V sklopu projekta je načrtovana tudi novogradnja 14. objektov, nadgradnja 33 obstoječih črpališč in 14 vodohranov.

Investicijo, katere vrednost znaša dobrih 36 milijonov EUR bo v višini 91% kar predstavlja upravičene stroške projekta, sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Ostala sredstva, ki predstavljajo razliko od skupne višine vrednosti projekta pa bodo zagotovile občine sistema B same, skupaj s sredstvi, ki jih bo namenil za izvedbo projekta Sklad za vode.

Po izvedeni operaciji bo na območju dvanajstih občin sistema B upravljanje novega vodovodnega omrežja prevzel trenutni upravljalec gospodarske javne infrastrukture Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Skupno pa bo po izgradnji novega vodovodnega omrežja na sistemu B 92,65 % priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo.

Več informacij o projektu: https://www.nadgradnja-vodovod-b.si/o-projektu/

Anketa

Kateri dogodki v občini vas najbolj pritegnejo?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

28
Mar
2023

Delavnica Zdravi odnosi – medosebni odnosi

Objavljeno: 13 Mar 2023

30
Mar
2023

Praktična delavnica Lončarstvo

Objavljeno: 13 Mar 2023

31
Mar
2023

Rok za oddajo vlog na Upravno enoto Murska Sobota za prevzem gradbenih načrtov individualnih gradenj

Objavljeno: 08 Mar 2023

Upravna enota Murska Sobota bo začela z izločanje dokumentarnega gradiva – gradbenih …

01
Apr
2023

Čistilna akcija

Objavljeno: 21 Mar 2023

Občina Šalovci, Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci ter režijski obrat …

02
Apr
2023

Velikonočna razstava v Občini Šalovci

Objavljeno: 21 Mar 2023

Turistično društvo Dišeči volčin in Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci …