Participativni proračun Občine Šalovci za leto 2022

Skupaj zmoremo več – sooblikujmo razvoj občine

Spoštovane občanke in občani!

Tudi v Občini Šalovci prenašamo del odločanja o porabi proračunskih sredstev neposredno v vaše roke. S participativnim proračunom imate občanke in občani priložnost in možnost predlagati nekaj, za kar želite, da bi se v naši občini uresničilo. Verjamem namreč, da ste prav vi tisti, ki najbolje poznate, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi bila kakovost bivanja za vse še boljša. Zato vas vljudno vabim in prosim, da se aktivno vključite v projekt »Skupaj zmoremo več – sooblikujmo razvoj občine« s konkretnimi predlogi, kaj bi bilo potrebno izvesti in prav tako tudi da glasujete za tiste projekte, ki bodo po vašem mnenju kar najbolje prispevali k razvoju, prijetnemu počutju, preživljanju prostega časa ali izgledu kraja. Vaše odločitve o tem, kaj se bo izvedlo, bodo za nas zavezujoče. Obljubljam vam, da bodo prav vsi izglasovani projekti izvedeni v letošnjem letu in da boste tudi v letu 2023 imeli možnost, da ponovno predlagate in odločate o novih projektih. Še naprej pa vas prosim, da nam tudi v prihodnje podajate predloge za investicijske in druge projekte. Veseli smo vsakega predloga.

Iztok Fartek, župan Občine Šalovci

 

Kaj je participativni proračun?

Participativni proračun je mehanizem vključevanja prebivalcev  v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev, katerega namen je prenesti del odločanja neposredno na občanke in občane, ki sami določite, katere investicije so v občini potrebne in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

Kaj želimo doseči s participativnim proračunom?

Z uvedbo participativnega proračuna želi Občina Šalovci nagovoriti svoje občanke in občane, da sooblikujejo razvoj občine, da so aktivni pri povezovanju in sodelovanju ter pri ustvarjanju pogojev za bolj kakovostno bivanje v lokalnem okolju. Cilj je pridobiti projektne predloge v vsaki od 6 vasi v Občini Šalovci.

Finančni okvir in območje izvajanja

V proračunu Občine Šalovci za leto 2022 bo za participativni proračun namenjenih 30.000,00 evrov. Sredstva iz participativnega proračuna bodo razdeljena med posamezne vasi, to je do 5.000 evrov na vas. Posamezni predlagani projekt je lahko finančno ovrednoten med 2.000 evrov in 5.000 evrov z DDV.

Kdo lahko sodeluje?

Sodelujete lahko bodisi kot predlagatelj bodisi kot glasovalec ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, boste svoj glas oddali v času glasovanja, ki bo natančno določen naknadno. Predlagatelj projekta je lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Šalovci, ki bo na dan oddaje vloge dopolnil 15 let.

Kako je mogoče oddati predlog projekta?

V primeru, da želite biti predlagatelj projekta, lahko svoj predlog oddate na predvidenem obrazcu, ki je priložen, lahko pa ga dobite tudi na občini Šalovci ali na spletni strani občine. Projektni predlog morate oddati  najpozneje do 7. 3. 2022 do 12.00, in sicer:

 • po elektronski pošti: info@salovci.si / obcina@salovci.si,
 • po navadni pošti: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom »Participativni proračun«,
 • osebno na občini v času uradnih ur.

Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

Kdaj je projektni predlog upravičen za glasovanje

Predlog projekta mora izpolnjevati naslednja merila:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Šalovci,
 • je takšne narave, da je lahko nosilec projekta Občina Šalovci,
 • je namenjen splošni javni uporabi,
 • mora biti izveden na zemljiščih v lasti Občine Šalovci,
 • je takšne narave, da ga bo lahko Občina Šalovci izvedla in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti in predpisov – mora biti skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,
 • predlog se ne sme navezovati na vzdrževanje, gradnjo ali popravilo cestnih površin ali komunalne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda),
 • projekt ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na rednih razpisih Občine Šalovci,
 • mora biti finančno ovrednoten do največ 5000 evrov z vključenim DDV.

Predlagani projekti naj bodo taki, ki še niso bili financirani s strani Občine Šalovci in niso uvrščeni v načrt občinskih vlaganj in so izvedljivi v proračunskem letu 2022.

Projektni predlog naj bo skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

 • Ustvarjanje pogojev za medgeneracijsko sodelovanje, pospeševanje kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
 • Skrb za varstvo okolja.
 • Umeščanje urbane opreme na javne površine (npr. parki, trgi, igrišča …) za potrebe športa in rekreacije, otroške igre ali v turistične namene.

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali merilom in pogojem  ter  bodo potrjeni s strani Komisije za participativni proračun, bodo javno objavljeni in podani na glasovanje občankam in občanom, starejšim od 15 let.

Glasovanje o participativnem proračunu bo potekalo v mesecu marcu. Podrobna navodila bodo objavljena pred glasovanjem.

Za  vsa dodatna vprašanja v zvezi z participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov info@salovci.si.