Medobčinska Inšpekcija In Redarstvo

Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja naloge občinske inšpekcije in redarstva na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, predvsem na področju nadzora nad občinskimi odloki občin ustanoviteljic ter drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi v skladu s pristojnostmi.  Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Zakon o prekrških podrobno določata, kaj se zgodi v primeru, ko inšpektor ali redar ugotovijo kršitev predpisov. V prekrškovnem delu se izrekajo sankcije oz. globe, v upravnem inšpekcijskem nadzoru pa se izdajajo odločbe in sklepi, s katerimi se kršitelju naloži odpravo nepravilnosti, pomanjkljivosti ter določi rok za odpravo. Zakon o prekrških predvideva izrek opomina ali globe. Inšpektorji in redar so pri svojem delu strogo vezani na svojo pristojnost in tako ne morejo neposredno posegati na področje pristojnosti drugih inšpekcijskih služb, prav tako pa tudi ne na področje, ki sodi v pregon kaznivih dejanj. Inšpektorji ne morejo posegati v razmerja, ki so dejansko civilnopravna ali stvarnopravna (npr. medsosedski spori).

Primeri nekaj najpogostejših primerov prijav in postopkov v pristojnosti Medobčinske inšpekcije in redarstva

 • neuporaba javne službe oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, dvojna vodooskrba objekta, oskrba z lastnim vodnim virom, kjer je zgrajeno javno vodovodno omrežje,
 • nepriključitev na kanalizacijsko omrežje, odvajanje odpadne vode na javne površine,
 • neuporaba javne službe vključitev v sistem ravnanja z odpadki,
 • odlaganje komunalnih odpadkov poleg zabojnikov in nesortiranje odpadkov na ekološkem otoku in na drugih zemljiščih, ki niso predvidena za odlaganje in odstranjevanje komunalnih odpadkov, sežiganje komunalnih odpadkov,
 • poškodovanje ali zasedba občinske ceste, javnih poti, nepravilno oranje, nanos blata oz. zemlje na občinsko cesto, ogrožanje občinskih cest,
 • turistična taksa in poročila,
 • neurejena in nepočiščena stavbna zemljišča,
 • nedovoljeno parkiranje in ustavljanje vozil,
 • nedovoljeno kampiranje.

Dostop do informacij javnega značaja:

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=0231dc5c-01a3-4152-aa07-097083777125&osebna=1

Prijavo kršitev iz pristojnosti Medobčinske inšpekcije in redarstva lahko podate na:

 1. Telefonsko številko za prijave: 02 538 10 30
 2. Po e-pošti: mir@medobcinska-inspekcija.si
 3. Po pošti: Medobčinska inšpekcija in redarstvo, Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice

Opozorilo: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2007 – s spremembami in dopolnitvami) in se kaznuje z globo 500,00 evrov.

Odlok o ustanovitvi:

Povezava – Odlok o ustanovitvi

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

31
Avg
2024

Košček sreče

Objavljeno: 30 Maj 2024

Dan judovske kulture, na katerem bo letos osrednji gost fotograf Stojan Kerbler. …