KOMUNALNA UREDITEV EKONOMSKO POSLOVNE CONE ŠALOVCI

Na spodnjem linku je objavljena razpisna dokumentacija do javnega naročila ureditve Ekonomsko poslovne cone Šalovci:

http://www.sib-mb.si/javna_narocila/1022/dokumentacija.html

Kratki opis:

Izgradila se bo nova komunalna infrastruktura: ceste s pločniki, priključek na regionalno cesto, vodovodno omrežje, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, električno omrežje in javna razsvetljava za novo EPC Šalovci in sicer na zemljiščih skupne velikosti 3,106 ha. Od tega bo 73,97 % (22.975 m2) utrjenih površin (objekti, nova cesta s pločnikom in asfaltirana parkirišča) in 26,03 % (8.086 m2) zelenih površin (zelenice in jarek). V sklop zelenih površina je vključeno tudi območje, ki predstavljajo odprti jarek (205 m). V sklopu nove EPC se bo izgradila nova dostopna cesta z regionalne ceste, na kateri se bo uredil tudi nov cestni priključek (križišče). Ta cesta bo potekala v smeri S-J skoraj po sredini EPC Šalovci in bo imela na obeh straneh pločnik širine 1,5 m in pas zelenice širine 1,2 m. Cona se bo razdelila na 4 zaključene enote, kjer se bodo lahko izgradili objekti, ki bodo služili obrtni in proizvodni dejavnosti. Ob objektih se bodo izgradile mirujoče površine (parkirišča). Na Z strani nove ceste v EPC se bo uredil obstoječ odprti jarek, ki se bo malenkostno razširil in poglobil ter niveletno prilagodil novemu stanju (v dolžini cca. 205 m). Na uvozih v enote z oznako CO1 in CO2 se bo izvedel betonski propust (premera 1,0 m) na dnu jarka.

V celoti se bo izgradila nova meteorna kanalizacija (1.181 m), ki bo preko 9 vej meteorno vodo vodila v obstoječ jarek (preko lovilcev olj), ter fekalna kanalizacija (109 m-gravitacijski vod, 964 m-tlačni vod do obstoječega kanalizacijskega omrežja). Prav tako se bo izgradilo novo vodovodno omrežje znotraj EPC (do vseh predvidenih objektov). Uredilo se bo novo NN električno omrežje v zemeljski izvedbi znotraj cone, javna razsvetljava ter priključni vod iz bližnjega daljnovoda (zemeljska izvedba) do same EPC.

CILJ:  Ustvariti boljše pogoje za MSP – mala in srednje velika podjetja – ter ustvariti pogoje za nova delovna mesta in ustanavljanje novih podjetij (komunalno opremljena EPC Šalovci).

OBSTOJEČE STANJE: V naravi je sedaj območje bodoče EPC travnik z jarkom, ki deli cono na 2 dela in poteka v smeri S-J.