Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Namen

Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Podatki o parceli-ah. Rok hrambe

V pripravi. Opis postopka

Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin). Čeprav pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča ni več obvezna v nobenem postopku (podatke za potrebe postopka organ dolžan pridobiti sam), predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora.

Zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek (=ena taksa). En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih parcel. Pristojni, dodatne informacije

Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge. Za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine. Taksa

Po tarifni številki 37 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča 22,70 EUR. Ena zemljiška parcela predstavlja en zahtevek in posledično eno takso, kar pomeni, da je treba plačati takso v višini zmnožka 22,70 EUR in števila zemljiških parcel, za katere se daje vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča. V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila. Pravna podlaga v Republiki Sloveniji Zakon u urejanju prostora (ZUreP-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1581.

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki