Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije

Namen

Prijava rednega obratovalnega časa obrata / kmetije. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Odgovorna oseba prijavitelja: ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka. Rok hrambe

V pripravi. Opis postopka

Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas in ga prijavi za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem času. Ločimo redni in podaljšani obratovalni čas. Redni obratovalni čas pomeni obratovanje med 6. in 22. uro, obratovanje izven tega časa pa se šteje za podaljšani obratovalni čas. Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven rednega časa, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.

Ne glede na določilo prve alineje gostincu, ki prijavi samo redni obratovalni čas in ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu (naziv, sedež,…). Gostinec, ki posluje v podaljšanem obratovalnem času, mora vsako leto prijaviti obratovalni čas do 15. decembra za naslednje leto. Gostinec, ki posluje v rednem obratovalnem času, prijavlja le spremembe obratovalnega časa. Pristojni, dodatne informacije

Vlogo lahko vloži gostinec ali kmet, za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine. Taksa

Ob prijavi rednega obratovalnega časa se upravna taksa ne zaračunava. Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o gostinstvu (ZGos), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393 

Namen

Prijava rednega obratovalnega časa obrata / kmetije. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Odgovorna oseba prijavitelja: ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka. Rok hrambe

V pripravi. Opis postopka

Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas in ga prijavi za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem času. Ločimo redni in podaljšani obratovalni čas. Redni obratovalni čas pomeni obratovanje med 6. in 22. uro, obratovanje izven tega časa pa se šteje za podaljšani obratovalni čas. Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven rednega časa, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.

Ne glede na določilo prve alineje gostincu, ki prijavi samo redni obratovalni čas in ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu (naziv, sedež,…). Gostinec, ki posluje v podaljšanem obratovalnem času, mora vsako leto prijaviti obratovalni čas do 15. decembra za naslednje leto. Gostinec, ki posluje v rednem obratovalnem času, prijavlja le spremembe obratovalnega časa. Pristojni, dodatne informacije

Vlogo lahko vloži gostinec ali kmet, za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine. Taksa

Ob prijavi rednega obratovalnega časa se upravna taksa ne zaračunava. Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o gostinstvu (ZGos), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393