Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci

V prilogi so objavljena stališča do pripomb in predlogov, podanih na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN Šalovci v času 2. javne razgrnitve.