Nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora so:

ga. Prelec Danica, predsednica

g. Zrinski Robert

ga. Bedek Silva

Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Šalovci določa Statut Občine Šalovci v 28. členu http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=30364f3f-f4a0-4e4e-89b5-fb9002f3112d (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima svoj poslovnik, s katerim so podrobneje določeni načini in postopki njegovega delovanja.