Nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora so:

  • ga. Prelec Danica, predsednica
  • g. Zrinski Robert
  • ga. Bedek Silva

Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Šalovci določa Statut Občine Šalovci v 28. členu http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=30364f3f-f4a0-4e4e-89b5-fb9002f3112d (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima svoj poslovnik, s katerim so podrobneje določeni načini in postopki njegovega delovanja.

Dokumenti, priloge

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki