Medobčinska Inšpekcija In Redarstvo

Župani desetih goričkih občin so podpisali dogovor o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic medobčinske inšpekcije in redarstva. Občine ustanoviteljice so: Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.

Sedež organa je v Tešanovcih, naloge vodje začasno opravlja tajnik občine Moravske Toplice.

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo vodjo organa skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih:občinske inšpekcije,občinskega redarstva in strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določilih zakonov, ki urejajo prostor, v pristojnosti občin ter naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.

Svoje naloge opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

Medobčinski inšpektorji in redarji se ukvarjajo z nalogami:

 • s področij oskrbe s pitno vodo,
 • odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda,
 • ravnanja s komunalnimi odpadki,
 • odlaganja ostankov komunalnih odpadkov,
 • javne snage in čiščenja javnih površin,
 • urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin in podobnih področij, kot so urejanje javnih parkirišč,
 • promet v naseljih in parkiranje,
 • komunalne in turistične takse,
 • zimska služba,
 • javni red in mir ter
 • naravna in kulturna dediščina.

Naloge občinskega redarstva, ki jih je do zdaj opravljala tudi policija, začne medobčinska inšpekcija in redarstvo opravljati po sprejemu programa varnosti v občinah ustanoviteljicah.

Sedež organa skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora – Medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Moravske Toplice na naslovu: Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice.

Kontakt:
Tel.: (02) 538 10 30, (02) 538 10 31
Fax št. (02) 538 10 36
e-mail: medobcinska.inspekcija@siol.net

Medobčinska inšpektorja:

 • Damir JOŠAR, gsm: 051-631-081
 • Jani BOGDAN, gsm: 051-631-082 (tudi za madžarsko govoreče)

Medobčinski redar:

 • Tibor KUHAR, gsm: 051-631-083

Prijavo kršitev je možno vložiti pisno na sedežu Medobčinske inšpekcije in redarstva, po pošti, telefonu ter na sedežu občin ustanoviteljic.

OPOZORILO: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru – UPB1 (Uradni list RS, št. 43/07) in se kaznuje z globo 500,00 EUR.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:

 • opozoriti kršitelja,
 • ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • voditi postopek zaradi prekrška,
 • izreči globo,
 • predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost:

 • opozoriti kršitelja
 • pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju,
 • podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu in
 • o tem poročati županu občine.

Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:

 • omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
 • omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in
 • posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.

Odlok o ustanovitvi:

Povezava – Odlok o ustanovitvi

Anketa

Kje izveste aktualna obvestila in novice o dogodkih v Občini Šalovci

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

04
Sep
2022

13. TEKMOVANJE V KUHANJU GORIČKEGA BOGRAČA

Objavljeno: 10 Avg 2022

VLJUDNO VABLJENI NA 13. TEKMOVANJE V KUHANJU GORIČKEGA BOGRAČA. Organizator: KMN DOMANJŠEVCI …

28
Avg
2022

Svečano bogoslužje ob 120-letnici Evangeličanske cerkve Domanjševci

Objavljeno: 01 Avg 2022

14
Avg
2022

SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE ŠALOVCI

Objavljeno: 28 Jul 2022

14:00 – proslava s kulturnim programom, v katerem bodo nastopili: otroci vrtca …

13
Avg
2022

Srečanje upokojencev

Objavljeno: 28 Jul 2022

SREČANJE UPOKOJENCEV ob prazniku občine 11:00 –    pozdrav predsednice in župana nastop …

30
Jul
2022

Praznik žetve, plesa in petja v Domanjševcih

Objavljeno: 25 Jul 2022

Na tradicionalni dogodek predstavitve nekdanjega načina žetve vabijo KUD Petöfi Sandor Domanjševci, …