Medobčinska Inšpekcija In Redarstvo

Župani desetih goričkih občin so podpisali dogovor o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic medobčinske inšpekcije in redarstva. Občine ustanoviteljice so: Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.

Sedež organa je v Tešanovcih, naloge vodje začasno opravlja tajnik občine Moravske Toplice.

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo vodjo organa skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih:občinske inšpekcije,občinskega redarstva in strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določilih zakonov, ki urejajo prostor, v pristojnosti občin ter naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.

Svoje naloge opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

Medobčinski inšpektorji in redarji se ukvarjajo z nalogami:

 • s področij oskrbe s pitno vodo,
 • odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda,
 • ravnanja s komunalnimi odpadki,
 • odlaganja ostankov komunalnih odpadkov,
 • javne snage in čiščenja javnih površin,
 • urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin in podobnih področij, kot so urejanje javnih parkirišč,
 • promet v naseljih in parkiranje,
 • komunalne in turistične takse,
 • zimska služba,
 • javni red in mir ter
 • naravna in kulturna dediščina.

Naloge občinskega redarstva, ki jih je do zdaj opravljala tudi policija, začne medobčinska inšpekcija in redarstvo opravljati po sprejemu programa varnosti v občinah ustanoviteljicah.

Sedež organa skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora – Medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Moravske Toplice na naslovu: Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice.

Kontakt:
Tel.: (02) 538 10 30, (02) 538 10 31
Fax št. (02) 538 10 36
e-mail: medobcinska.inspekcija@siol.net

Medobčinska inšpektorja:

 • Damir JOŠAR, gsm: 051-631-081
 • Jani BOGDAN, gsm: 051-631-082 (tudi za madžarsko govoreče)

Medobčinski redar:

 • Tibor KUHAR, gsm: 051-631-083

Prijavo kršitev je možno vložiti pisno na sedežu Medobčinske inšpekcije in redarstva, po pošti, telefonu ter na sedežu občin ustanoviteljic.

OPOZORILO: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru – UPB1 (Uradni list RS, št. 43/07) in se kaznuje z globo 500,00 EUR.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:

 • opozoriti kršitelja,
 • ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • voditi postopek zaradi prekrška,
 • izreči globo,
 • predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost:

 • opozoriti kršitelja
 • pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju,
 • podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu in
 • o tem poročati županu občine.

Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:

 • omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
 • omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in
 • posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.

Odlok o ustanovitvi:

Povezava – Odlok o ustanovitvi

Anketa

Na katerem področju si želite razvoj in dodatne vsebine v občini?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

26
Jun
2023

Rokodelski ustvarjalni tabor

Objavljeno: 18 Maj 2023

Gre za dnevni tabor za osnovnošolce, stroški udeležbe: 20 evrov.

29
Jun
2023

Termini za pogovor občank in občanov s strokovnimi sodelavci CSD Pomurje na Občini Šalovci

Objavljeno: 10 Maj 2023

Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska Sobota in Občina Šalovci želimo …

24
Jul
2023

Dramski tabor

Objavljeno: 18 Maj 2023

Gre za dnevni tabor za osnovnošolce, udeležba je brezplačna. Pokrovitelji: BGA, Urad …

07
Avg
2023

Poletne počitnice v Peterlougu

Objavljeno: 18 Maj 2023

Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci ter Občina Šalovci pripravljata 5-dnevne …