Gospodarske javne službe

Gospodarske javne službe izvajajo naloge na področju upravljanja s pitno vodo, odpadnimi vodami, odpadki, urejanja javnih površin in podobno.

Odvoz odpadkov
PREBERITE VEČ

 

Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Šalovci je dostopen na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20104928 

 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci je dostopen na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20173834

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda je dostopen na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20023933

 

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šalovci je dostopen na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20092554

 

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šalovci je dostopen na povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20113952