KOMUNALNA UREDITEV EPC ŠALOVCI

KOMUNALNA UREDITEV EPC ŠALOVCI

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Spodbujanje podjetništva na območju KP Goričko«. Za dobrega 1,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šalovci, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 570 tisoč evrov.

V okviru projekta bo zgrajena komunalna infrastruktura za potrebe nove poslovne cone Šalovci, in sicer priključek na regionalno cesto kot tudi nova dostopna cesta s pločniki, vodovodno omrežje, kanalizacija, električno omrežje in javna razsvetljava.

Občina Šalovci namerava s projektom spodbuditi razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, omogočiti obstoječim in novim podjetjem pogoje za optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti ter s tem ustvarjati nova delovna mesta in spodbuditi razvoj Goričkega.

Ekonomsko-poslovni coni v Šalovcih, ki se nahaja tik ob državni cesti Hodoš-Murska Sobota in železniški progi Ljubljana-Budimpešta, na razpolago štiri cone velikosti med dobrih 5 in 8 tisoč kvadratnih metrov. V skladu s terminskim planom bo ekonomsko-poslovna cena izgrajena in zemljišča komunalno urejena do septembra 2021, za območje pa je bil sprejet OPPN ter tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

(povzeto po: https://sobotainfo.com/comment/451567)

Link do razpisne dokumentacije:

http://www.sib-mb.si/javna_narocila/1022/dokumentacija.html